Điều khoản sử dụng

Điều khoản Sử dụng Website IEF.VN 

Trang web này do Công ty TNHH Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế IEF vận hành. Bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua địa chỉ trong phần Liên Hệ của Website.

Những điều khoản sử dụng trang web này và Chính sách Bảo mật của chúng tôi (có thể được sửa đổi) sẽ quy định việc bạn sử dụng trang web. Khi sử dụng trang web của chúng tôi là bạn đã đồng ý với những điều khoản này,cho dù bạn chỉ duyệt qua với vai trò khách viếng thăm.

Chúng tôi có thể sửa đổi những điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu có sửa đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên trang chủ của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn đã đồng ý với những điều khoản ấy như đã sửa đổi.

Quyền Sở hữu Trí tuệ

Bạn phải hiểu rõ rằng trang web của chúng tôi và mọi nội dung trong đó được bảo hộ bởi Quyền Sở hữu Trí tuệ thuộc về chúng tôi.

Bạn không thu lợi quyền sở hữu nào trên trang web của chúng tôi hay nội dung nào mà chúng tôi hoặc người khác cung cấp và không được sử dụng chúng theo bất cứ cách nào ngoài những gì đã ghi rõ là được phép trong những điều khoản này.

Bạn không được sao chép, tái tạo, truyền lại, phổ biến, xuất bản, lợi dụng thương mại hoặc chuyển giao những nội dung trên Web của chúng tôi. Bạn sẽ không có quyền sở hữu trí tuệ gì khi tải về hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào như vậy.

Khi bạn gửi nội dung tới trang web của chúng tôi tức là :

  • Bạn tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân để chúng tôi có thể liên lạc, trao đổi, hổ trợ bạn về dịch vụ chúng tôi cung cấp.
  • Bạn cho phép chúng tôi chỉnh lý những nội dung ấy.

Bảo đảm

Bạn hiểu rõ và nhất trí rằng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác và tính đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trong hoặc được cung cấp trên hoặc từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi sai sót nào hay về kết quả thu được qua việc sử dụng những thông tin như thế. Trang web của chúng tôi để cung cấp thông tin chung cho đại chúng.

Việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn do bạn chịu rủi ro. Không thông báo hay thông tin nào bằng miệng hoặc văn bản mà bạn thu được từ trang web của chúng tôi tạo nên bất kỳ sự bảo lãnh nào mà không được ghi rõ trong những điều khoản này hoặc do luật pháp quy định.

Chúng tôi không đảm bảo trang web của chúng tôi sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của bạn, hoặc việc truy cập trang web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hay luôn kịp thời, an toàn, hoặc không có lỗi; chúng tôi cũng không đảm bảo về các kết quả có thể thu được qua việc sử dụng trang web của chúng tôi.